Κοινωνική Ευθύνη του Μουσείου – Museum Social Responsibility

 

Σε συνεργασία με το Σωματείο ΑΣΤΕΡΙ στη δράση «Σταθερά βήματα για το μέλλον  – Steady steps for the future» το Μουσείο θα υποστηρίζει Ειδικές Υποτροφίες για νέα ταλέντα, σχεδιαστές κλπ, και ταυτόχρονα θα υποστηρίζει με υποδήματα παιδιά από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

In collaboration with ASTERI Association in the International initiative “Steady Steps for the Future” the Museum will support Special Scholarships for new talents, designers, and at the same time will collect footwear to support children of vulnerable social groups.

www.asteri.org.gr